การติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้ารับการติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

โดยมีผู้แทนชุมชน ผู้แทยผู้ปกครองรว่มประชุมเพื่อชี้แจงความเข้าใจในกรจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading