การนิเทศ ติดตามโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพในการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก และสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ

Loading