การประเมินศูนย์สมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาและสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้ฯ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์เข้ารับการประเมินศูนย์สมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading