กิจกรรมวันครู ประจำปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559

ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โดยได้กำหนดคำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ปี 2559 ดังนี้

ครูคือผู้ให้  ใฝ่คุณธรรม

มุ่งค้นคว้า  พัฒนาเยาวชน

Loading