ข่าวงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช.1และปวส.1 ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 64

Loading