ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และค่านิยมที่ดีงาม (ถวายเทียนพรรษา)

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ถวายเทียนพรรษา 61

Loading