ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และค่านิยมที่ดีงาม (ถวายเทียนพรรษา) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกถวายเทียนพรรษา 62

Loading