ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕62 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์สร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 62

Loading