ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช.และปวส. ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช62

Loading