ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ระดับชั้นปวช.และปวส. ทุกแผนกวิชา
เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 1-29 เมษายน 2564
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์หารายได้ระหว่างเรียน 64

Loading