ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
เรียนเชิญ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช.และปวส. ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ของผู้สำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it จิตอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ เขตอำเภอองครักษ์Fix it จิตอาสา

Loading