ข้อมูลวิทยาลัยฯ

23004397_359805354477337_8084154811907607078_o

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศตามนโยบายตลาดแรงงานในท้องถิ่นรวมทั้งก้าวทันต่อการพัฒนาของรัฐ

รายนามผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ลำดับที่

ชื่อสกุล

ปี พ.ศ.

1

นายประเสริฐ มหาสะรานนท์

พ.ศ. 2542 – 2548

2

นายเพิ่มสิน เฉยศิริ

พ.ศ. 2548 – 2550

3

นายวิเชษฐ์ พุกสวัสดิ์

พ.ศ. 2550 – 2551

4

นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม

พ.ศ. 2551 – 2553

5

นายสุภาพ มณีรัตน์

พ.ศ. 2554 – 2556

6

นายสมพร ชูทอง

พ.ศ. 2556 – 2557

7

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ปรัชญาของวิทยาลัย

ประพฤติดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านวิชาชีพ เน้นคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล

พันธกิจของวิทยาลัย

                                       1. พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยคำนึงถึง

                                           คุณภาพและความเป็นเลิศให้บริการ วิชาชีพสู่ชุมชนและท้องถิ่น น้อมนำ

                                           หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                       2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย สถานประกอบการ ผู้ปกครอง

                                           ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและการจัดการศึกษา

                                       3. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

                                       4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลัก การทำงานเป็นทีม

                                       5. ปรับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน

เอกลักษณ์

จิตบริการ

อัตลักษณ์

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตราประจำวิทยาลัย

logo

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกอินทนิล

flower

Loading

  • One thought on “ข้อมูลวิทยาลัยฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *