งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ

ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Loading