ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558

ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading