ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช ๒๕๔๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

>>รายละเอียดแนบท้ายประกาศ<<

Loading