ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ จัดการเรียนการสอนด้วยวีธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Loading