ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Loading