ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Loading