ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษะครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมเสมือนจริงแบบสามมิติ ชนิดมีจอแสดงผลในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว

Loading