ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศเรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริงแบบสามมิติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Loading