ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง กำหนดปิดเปิดภาคเรียน ค่าลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Loading