ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Loading