ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช.และปวส. ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-27 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์หารายได้ระหว่างเรียน 63

Loading