ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศเชิญชวนบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช.และปวส. ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช63

Loading