ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และค่านิยมที่ดีงาม (ถวายเทียนพรรษา) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกถวายเทียนพรรษา 63

Loading