ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช.และปวส. ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่

Loading