ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และเขียนแผนธุรกิจ

ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์โครงการจัดองค์ความรู้สร้างผู้ประกอบการใหม่ 63

Loading