ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๑และปวส ๑ ทุกสาขาวิชา ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Loading