ประชุมคณะครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เพื่อปรึกษาหารือ  ชี้แนะแนวทางในการบริหารจัดการ และการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางวิทยาลัยฯ

Loading