ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำมาพัฒนา และปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

Loading