ประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยการมีส่วนของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Loading