ประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading