ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของวิทยาลัย

ประพฤติดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม

………………………………………………………………

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านวิชาชีพ เน้นคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล

………………………………………………………………

พันธกิจของวิทยาลัย

                                                                        1. พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยคำนึงถึง

                                                                            คุณภาพและความเป็นเลิศให้บริการ วิชาชีพสู่ชุมชนและท้องถิ่น น้อมนำ

                                                                            หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                        2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย สถานประกอบการ ผู้ปกครอง

                                                                            ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและการจัดการศึกษา

                                                                        3. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

                                                                        4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลัก การทำงานเป็นทีม

                                                                        5. ปรับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน

Loading

  • One thought on “ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *