พิธีลงนามความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช.อาชีวศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย และการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading