ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading