ระบบตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 • ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา
  • ตารางเรียน แผนกวิชาช่างยนต์/เครืองกล
  • ตารางเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ตารางเรียน แผนกวิชาการบัญชี
  • ตารางเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • ตารางเรียน แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน/การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • ตารางครูผู้สอน
  • ตารางครูผู้สอน แผนกวิชาช่างยนต์/เครืองกล
  • ตารางครูผู้สอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ตารางครูผู้สอน แผนกวิชาการบัญชี
  • ตารางครูผู้สอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • ตารางครูผู้สอน แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน/การจัดการธุรกิจดิจิทัล
  • ตารางครูผู้สอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Loading