ร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินโครงการ “สุขาดี มีความสุข”

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายปริญญา ญาณโภชน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์มอบหมายให้นางสาว ณิชาภัทร สัตย์ชื่อ รองผู้อำนวยการฯ นายทรงเกียรติ หาญสุโพธิ์ ครู เข้าร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มมาตรฐาน สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะและสวยงาม ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading