วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นำทีมโดยนายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่

ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ นำทีมคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Loading