วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ รับรางวัลในโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Loading