เผยแพร่ผลงานวิจัย

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ชื่องานวิจัย
การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Loading