เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๑ หลัง (๕๐A๑๙)

เอกสารประกวดราคาอาคารแฟลต 14 หน่วย

Loading