เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding)

การซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริงแบบสามมิติชนิดมีจอแสดงผลในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว พร้อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า, มิก และทิก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง

Loading