แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.1 งานพัสดุ

1. โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
2. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสถานศึกษา
3. โครงการซ่อมแซมรถราชการ
4. โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์

1.2 งานประชาสัมพันธ์

1. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
2. โครงการจัดทำวรสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

1.3 งานบุคลากร

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
2. โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
4. โครงการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

1.4 งานอาคารสถานที่

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา
2.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

2. ฝ่ายวิชาการ

2.1 แผนกวิชาช่างยนต์

1. โครงการนำนักเรียน นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
2. โครงการปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือแผนกวิชาช่างยนต์
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์
4. โครงการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

2.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

1. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้และจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า
3. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

2.3 แผนกวิชาการบัญชี

1. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ แผนกวิชาบัญชี
2. โครงการศึกษาดูงานแผนกบัญชี

2.4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน
3. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้วิชาชีพคอมพิวเตอร์
4. โครงการบริการวิชาชีพและวิชาการสู่ชุมชน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.5 แผนกวิชาสามัญสัมพัน

1. โครงการค่ายภาษาอังกฤษเรียนรู้กับเจ้าของภาษา
2. โครงการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
3. โครงการนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4. โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ(A Word A Day)
5. โครงการวันคริสต์มาส(Christmas Day)และแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
6. โครงการวันสุนทรภู่และจัดกิจกรรมในวิชาสามัญ

2.6 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนจัดหาครุภัณฑ์เทคนิคพื้นฐาน

2.7 งานหลักสูตรการเรียนการสอน

1. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

2.8 งานวัดผลและประเมินผล

1. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
2. โครงการการวัดผลและประเมินผล
3. โครงการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ
4. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

2.9 งานวิทยบริการและห้องสมุด

1. โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด
2. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  นิตยสาร

2.10 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2.11 งานวิชาการ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
2. โครงการ 5 ส.
3. โครงการปรับปรุงห้องสมุด-ใหม่

2.12 งานเทียบโอน

1. โครงการประเมินความรู้และประสบการณ์

3. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.1 งานวางแผนและงบประมาณ

1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

3.2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
2. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรียนจบพบงาน

3.3 งานความร่วมมือ

1. โครงการเชิญชูเกียรติสถานประกอบการ

3.4 งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

1. โครงการประดิษฐ์นวทัตกรรมรถประหยัดเชื้อเพลิง
2. โครงการจัดทำพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
3. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4. โครงการจัดทำและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ผลงานวิจัยสู่ชุมชน
5. โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของครูและนักศึกษา
6. โครงการหุ่นยนต์-ABU

3.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันฯ

3.6 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

1. โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่
2. โครงการยกระดับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อกสนศึกษา

4. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

4.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1. โครงการ To Be Number One
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
3. โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน
4. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
5. โครงการปลูกตันไม่้เฉลิมพระเกียรติ
6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
7. โครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดและความตรวจสารเสพติด
8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ คนดี – คนเก่ง

4.2 งานครูที่ปรึกษา

1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลนักเรียน นักศึกษา (ทำดีมีข้าวกิน)

4.3 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

1. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
2. โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา-ประจำปีงบประมาณ-2561
3. โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง
4. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาใหม่
5. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2561

4.4 งานสวัสดิ์การนักเรียนนักศึกษา

1. โครงการจัดซื้อยารักษาโรค และอุปกรณืเวชภัณฑ์
2. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลลากร ประจำปีการศึกษา2561

4.5 งานโครงการพิเศษและงานบริการชุมชน

1. โครงการขยายบทบบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชม ปีงบประมาณ 2561
2. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
3. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561
4. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
5. โครงการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  2561
6. โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท.
7. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
8. โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจร
9. โครงการอาชีวะจิตอาสา บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ปี 2561

Loading