โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ดำเนินการจัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมถึงฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

Loading