โครงการจัดองค์ความรู้ผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ดำเนินโครงการจัดองค์ความรู้ผู้ประกอบการใหม่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading