โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading