โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนให้คำแนะนำ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนักเรียน นักศึกษาในการปฏิบัติตัว ร่วมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Loading