โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Loading