โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก

จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading