โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading